Vedlikehold av håndslukkere

Anbefalte vedlikeholdsintervaller for håndslokkere

Type håndslokker Kontroll av apparater plassert i bolig Kontroll av apparater med annen plassering enn bolig Service
Vann, skum og vannbasert 2 År 1 År 5 År
Pulver (trykkladd) 5 År 1 År 10 År
Pulver (med patron) 2 År 1 År 10 År
CO2 2 År 1 År 10 År

I Norge praktiseres tre nivåer for vedlikehold av håndslokkere

Vedlikehold av håndslokkere er et eieransvar. I flg. forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn med veiledning er det huseier som har ansvaret for at håndslokkere blir regelmessig vedlikeholdt, og at slikt arbeid blir utført av kompetent person. Med kompetent person menes person som gjennom opplæring, arbeid og erfaring har god kjennskap til håndslokkeres oppbygging og funksjon. Praktiske og teoretiske kunnskaper skal kunne dokumenteres. For eksempel vil personer med kompetansebevis fra ordningen tilfredsstille disse rammekravene. Kvalifisert vedlikehold skal kunne dokumenteres.

Ved å benytte personer med kompetansebevis fra Rådets ordning vil eieren kunnne dokumentere at det har blitt utført kvalifisert vedlikehold.

1. Visuell kontroll

Eiers/brukers egenkontroll. Eier eller bruker(for eksempel leietaker) bør utføre regelemessig visuell kontroll av sine håndslokkere. Eier/bruker må sørge for korrigerende tiltak når det er nødvendig. Visuell kontroll bør som et minimum utføres hvert kvartal,gjerne hver måned.Hyppighet må også vurderes ut fra hvilket miljø apparatene er plassert i og hvilket risikoobjekt de skal beskytte. Hyppigere visuell kontroll en gang pr. måned kan derfor være nødvendig.

2. Kontroll

Bl.a. utvendig undersøkelse, kontroll av trykk, kontroll av trykkindikator, kontroll av slokkemiddel, eventuelt innvendig kontroll av beholder (apparatavhengig), ingen refylling.

Kontroll skal utføres av kompetent person.

3. Service

Mer omfattende, innvendig kontroll av beholder, tømming/kontroll og eventuelt refylling av slokkemiddel, Kontroll av utstyr, eventuelt trykkprøving, trykksetting, eventuelt komplett overhaling. Service skal utføres av kompetent person.

Redusert brannberedskap

Vedlikehold av manuelt slokkeutstyr, for eksempel ved refylling og verkstedoverhaling av håndslokkere, kan medføre en midlertidig redusert brannberedskap. Det bør derfor vurderes om kun et begrenset antall slokkere bør fjernes fra et område, om det bør utplasseres reserveslokkere og/eller om det bør iverksettes andre beredskapstiltak.

Dokumentasjon

Etter utført vedlikehold av håndslokkere skal den kompetente personen som har utført arbeidet påføre apparatet en utfylt kontrolletikett eller en serviceetikett, avhengig av type arbeid som er gjort. Etikettene skal ikke dekke til noen av appatenes orginaletiketter, samt være holdbare og lett leselige. I tillegg bør det utfylles en vedlikeholdsrapport som leveres eier/bruker som dokumentasjon på at det har vært utført kvalifisert vedlikehold på håndslokkerne, og at brannsikkerheten derved er opprettholdt på dette punktet. Rapporten vil være en del av eiers internkontroll-dokumentasjon.

Vedlikeholdsintervaller

I Norsk Standard NS 3910 for vedlikehold av håndslokkere er angitt hvor ofte håndslokkere bør vedlkeholdes. DBE slutter seg til standardes anbefalinger. De foreslåtte intervaller kan, når særlige grunner foreligger, gjøres kortere og lengre, for eksempel på grunn av miljøet apparatene er plassert i, eller på grunn av brannfaren/brannberedskapen i området.


Adresse Håndverkerveien 9  Tlf 77 65 01 20  E-post post@brannmateriell.no