UTDRAG AV NORSK STANDARD FOR FASTE BRANNSLOKKESYSTEMER
SLANGESYSTEMER NS-EN 671-3 (Foreløpig. Ventet vedtatt i løpet av 2. halvår 2008)

4. Egenkontroll utført av ansvarlig person

Ansvarlig person eller dennes stedfortreder skal med jevne mellomrom, der intervallene er avhengig av
miljøforhold og/eller brannfare, kontrollere alle slangetromler og slangesystemer for må sikre at hver
slangetrommel eller hvert slangesystem
a) befinner seg på angitt plass;
b) er uhindret, synlig og har leselig bruksanvisning;
c) er uten tydelig feil, korrosjon eller lekkasje.

Ansvarlig person skal om nødvendig sørge for øyeblikkelige korrigerende tiltak.
Resultatet av egenkontrollene skal registreres av ansvarlig person.

5. Register over slangetromler og slangesystemer

For å kontrollere at installasjonen av slangetromler eller slangesystemer er i samsvar med produsentens
anvisninger, skal ansvarlig person føre register over tekniske data om installasjonen og tegninger som viser den
nøyaktige plasseringen av installasjonene.

6. Kontroll og vedlikehold

6.1 Årlig kontroll og vedlikehold

Kontroll og vedlikehold skal utføres av en kompetent person.

Slangen skal være fullstendig utrullet og trykksatt, og følgende punkter skal kontrolleres:
a) utstyret er lett tilgjengelig, uten skader, korrosjon og lekkasjer;
b) bruksanvisningen er tydelig og leselig;
c) plasseringen er tydelig merket;
d) brakettene for oppheng på vegg er egnet for formålet, faste og solide;
e) vannstrømningen er jevn og tilstrekkelig (bruk av vannmåler og manometer anbefales);
f) manometer, hvis montert, fungerer tilfredsstillende og innenfor sitt driftsområde;
g) slangen skal kontrolleres i hele sin lengde for tegn på sprekking, deformasjon, slitasje eller skade.
Hvis slangen viser det minste tegn til feil, skal den erstattes eller tettheten prøves med størst tillatte
driftstrykk;
h) slangeklemmer eller –oppbindinger er av korrekt type og er festet på en sikker måte;
i) slangetromler roterer fritt i begge retninger;
j) ved svingbare tromler, at spindelen roterer lett og kan svinge 180 grader;
k) ved manuelle tromler, at den automatiske stengeventilen er av korrekt type, lett å betjene og
fungerer korrekt;
l) ved automatiske tromler, at den automatiske stengeventilen og serviceventilen fungerer korrekt;
m) tilstanden til rørtilførselen; det skal særlig kontrolleres at det ikke finnes tegn på skade eller slitasje
på fleksible koblinger;
n) ved skapmontasje, at skapet ikke er skadet, og at skapdøren er lett å betjene;
o) strålerør er av korrekt type og lett å betjene;
p) virkemåten til eventuelle slangeføringer, og at slangeføringer er korrekt plassert og solid festet; q) slangetrommelen eller slangesystemet alltid er klar til umiddelbar bruk. Hvis der er nødvendig med
omfattende vedlikehold, skal slangetrommelen eller slangesystemet merkes med ”UTE AV
DRIFT”, og kompetent person skal informere bruker/eier.

MERKNAD For flatslanger kan årlige trykkluftprøvinger utføres under sikre forhold. I dette tilfellet kan prøving av
vannstrømning etter e) utføres på en annen slange med samme spesifikasjon.

6.2 Periodisk kontroll og vedlikehold av alle slanger

Hvert femte år skal alle slanger trykksettes med høyeste driftstrykk i henhold til NS-EN 671-1 og/eller NS-EN
671-2.


Adresse Håndverkerveien 9  Tlf 77 65 01 20  E-post post@brannmateriell.no