Tabell_NS3910Jpeg

*) Hvis produsentens anbefalinger for bytte av skum er hyppigere enn vedlikeholdsintervallet i tabellen; skal produsentens
anbefalinger følges.
**)
Visuell kontroll skal minimum utføres hvert kvartal.

Hyppigheten av en slik kontroll skal også vurderes ut fra hvilket
miljø apparatet er plassert i, og hvilket risikoobjekt de er ment å beskytte. Hyppigere kontroll enn hvert kvartal kan derfor
være aktuelt.
***) Apparatets alder regnes fra det året den er/har blitt utplassert i brannobjektet (huset/leilighet/bygget) altså, om et
trykkladd pulverapparatet er 10 år eller mer, skal det gjennomføres service (tillegg C) av apparatet før en eventuell kontroll
(tillegg B) kan utføres.

Vedlikehold av slokkeutstyr består av tre nivåer:

1. Visuell kontroll av slokker består av følgende: (eier/brukers ansvar)

– Er slokkeren plassert på “angitt sted” (kjenner alle i husstanden/bedriften til angitt sted?).
– Er slokkeren lett tilgjengelig og godt synlig?
– Er slokkerens bruksanvisning leselig? Vender bruksanvisningen ut i rommet?
– Har slokkeren synlig skader?
– Slokker med trykkindikator, er trykket på det grønne feltet?
– Er sikringsplinten intakt og plombert?
– Er datoen for kontroll/service utgått? (se etikett på slokkeren)
– Kontroller at det ikke er fremmedlegemer i utløpsdysen på slokkeren
– Pulverslokkeren snues på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek. Da skal man kunne høre/føle at
pulveret er løst/flyktig.

Om det oppdages feil på slokkeren skal kontrollør/servicefirma kontaktes.

2. Kontroll av slokker, tillegg B

Kontroll består av å kontrollere vekt av slokkemiddelet, test av trykkindikator, utvendig kontroll av
korrosjon/skader, etiketter, betjeningsmekanismer, utløpedysen, pulverets flyktighet, slokkerens slange
og plombering av slokkeren. Kontrollen skal dokumenteres og utføres av en sertifisert/godkjent
person.

3. Service av slokker, tillegg C

Service består av tømming/kontroll av slokkerens slokkemiddel, innvendig korrosjonskontroll,
trykksetting av ny drivgass, samt kontroll av slokker, vedlegg B (Se punkt 2)


Adresse Håndverkerveien 9  Tlf 77 65 01 20  E-post post@brannmateriell.no