Brannklasser og effektivitet

Brannklasser

I klasseangivelsen angis hvilke typer branner slokkeren egner seg for. Dette angis med bokstavene A B og C. Hver bokstav illustrerer type brann.

A klassen illustrerer branner i faste organiske materialer så som treverk, papir, tekstiler og lignende.

B klassen illustrerer væske branner så som bensin, olje, lakk, maling og lignende

C klassen illustrerer gass branner så som propan, metan og butan gasser.

I tillegg til dette finnes det en D klasse som omfatter branner i metaller. D branner omfattes ikke av EN 3 standarden.

E klassen er utgått, men stod den gang for egnethet mot branner i elektriske anlegg inntil 1000 volt. I dag merkes alle apparater med varseltekst kan benyttes mot branner i elektriske anlegg. Det er opp til produsenten å angi egnethet for bruk mot elektriske anlegg (Se apparatets frontetikett for informasjon vedrørende din håndslokker)

Effektivitetsklasser

En brannslokkers effektivitetsklasse avgjøres i tester der man prøver ut hvor store bål slokkeren klarer å slokke. Dess større bål dess høyere brannklasse oppnår slokkeren. I Standarden NS-EN3 står det beskrevet hvordan bålene skal se ut/bygges, samt beskrivelse av andre forhold rundt slokketesten. Standarden NS-EN3 beskriver to forskjellige bål, ett for A branner og et for B branner. Når det angår C branner så kreves det ikke slokketest.

A Bålet (Test av effektivitet mot branner i trevirke, fiber etc.)

I A bålet benyttes det trestaver som er 500mm lange og 40x40mm brede. Trestavene er laget av furu. Under slokketesten tennes bålet og skal brenne en foreskrevet tid før slokkingen starter. For at slokketesten skal godkjennes må bålet være helt slokket innen 5 minutter for bål opp til effektivitetsklasse 21A og 7 minutter for høyere effektivitetsklasser. Et annet krav er at det ikke skal oppstå gjenantenning i bålet innenfor en periode på 3 minutter etter avsluttet slokking.

Effektivitetsklasse Bål – Lengde x bredde x høyde

5A 50 x 56 x 50 cm
8A 80 x 56 x 50 cm
13A 130 x 56 x 50 cm
21A 210 x 56 x 50 cm
27A 270 x 56 x 50 cm
34A 34 x 56 x 50 0 cm
43A 430 x 56 x 50 cm
55A 550 x 56 x 50 cm

B Bålet (Test av effektivitet mot branner i brennbare væsker)

B Bålet konstrueres gjennom å tenne på brennbar væske i et metall kar. Dess større kar og mer brennbar væske, dess høyere effektivitetsklasse oppnår slokkeren. (Se tabell) Karet fylles med vann, samt en brennbar væske som heter heptan med blandingsforhold 1/3 vann, 2/3 heptan. Ved dette blandingsforholdet vil karet ha et vannlag på ca 10mm og et heptan lag på 20mm. Bålet tennes og brenner en viss tid før slokketesten startes. For at slokketesten skal godkjennes kreves det at det ved avsluttet slokking er et heptanlag på minimum 5mm igjen i karet.

Effektivitetsklasse Bål overflate m2 Volum (1/3 vann + 2/3 heptan)

21B 0,7 21 liter
34B 1,1 34 liter
55B 1,7 55 liter
70B 2,2 70 liter
89B 2,8 89 liter
113B 3,6 113 liter
144B 4,5 144 liter
183B 5,8 183 liter
233B 7,3 233 liter


Adresse Håndverkerveien 9  Tlf 77 65 01 20  E-post post@brannmateriell.no